Onze expertise verschaft u zekerheid.

EUROFINS SANITAS

Zuideinde 68
2991 LK Barendrecht

telefoon 010 - 292 29 40

fax 010 - 292 29 44

info@sanitas-groep.nl

Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)

Wat is het LAVS?

Het Landelijk Asbest Volg Systeem dient om de gehele keten vanaf de inventarisatie tot en met de stort in beeld te hebben. De betrokken bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de gegevens over hun lopende projecten. De toezichthoudende instanties zoals de gemeenten, certificerende en keurende instanties, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben toegang tot de gegevens in het systeem.

Doel van het LAVS:

Het Landelijk Asbestvolgsysteem heeft als doel:

  • verbeteren van inzicht in de aanwezigheid van asbest
  • het transparanter maken van het asbestverwijderingsproces
  • verbeteren van de naleving van asbestregelgeving
  • verbeteren van het toezicht op de asbestverwijdering
  • vereenvoudigen van alle administratieve handelingen bij de asbestverwijdering
  • vergemakkelijken van het doorlopen van wettelijke procedures

Wie doet er mee?

Opdrachtgever/gebouweigenaar

Gebouweigenaren zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van hun bouwwerk/vastgoed. Zij zijn veelal de opdrachtgever van een asbestsanering of leggen veel van de werkzaamheden bij een derde neer (aannemer, architect of andere partijen betrokken bij het bouwproces.) In het Landelijk Asbestvolgsysteem geeft de opdrachtgever een locatie op waarin vermoedelijk asbest aanwezig is. De opdrachtgever geeft het gecertificeerde inventarisatiebureau opdracht om een inventarisatie uit te voeren. De opdrachtgever stelt alle relevante informatie ter beschikking aan het inventarisatiebureau. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het doen van de sloopmelding aan het bevoegd gezag. Deze sloopmelding wordt via het Omgevingsloket online (OLO) gedaan. Lees meer over de sloopmelding in het informatieblad "Asbest in het Bouwbesluit 2012".

De gebouweigenaar/eigenaar van het asbest blijft altijd verantwoordelijk voor het proces ook al heeft hij de werkzaamheden aan een derde gedelegeerd.

 

Gecertificeerd inventarisatiebureau

Het inventarisatiebureau voert na de asbestinventarisatie de informatie over de vastgestelde asbestbronnen in het Landelijk Asbestvolgsysteem. De bronnen zijn voorzien van een risicoklasse op basis van het SMA-rt.

Gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf

Als de voormelding is gedaan kan het asbestverwijderingsbedrijf na maximaal vier weken de startmelding richting toezichthoudende instanties doen en dan na 2 dagen starten met de sanering. Als het werk is afgerond vermeldt het verwijderingsbedrijf dat in het Landelijk Asbestvolgsysteem. Het asbestverwijderingsbedrijf is verplicht ervoor te zorgen dat de afvoer van alle asbesthoudende materialen op de juiste manier plaatsvindt. Dat betekent onder andere dat de herkomst van het asbest in een verzamelcontainer geregistreerd is. Dit registratieformulier maakt deel uit van de begeleidingsbrief.

 

Transporteurs

Het asbestverwijderingsbedrijf is verplicht ervoor te zorgen dat de afvoer van alle asbesthoudende materialen op de juiste manier plaatsvindt. Dat betekent onder andere dat de herkomst van het asbest in een verzamelcontainer geregistreerd is. Dit registratieformulier maakt deel uit van de begeleidingsbrief. De (VIHB erkende) transporteur vervoert het asbest naar de stortplaats of afvalinzamelaar met de volledige ingevulde begeleidingsbrief met eventueel het registratieformulier. Een kopie daarvan geeft hij af aan de stortplaats of afvalinzamelaar. In een volgende versie van het Landelijk Asbestvolgsysteem wordt bekeken of een koppeling met het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) mogelijk is.

 

Stortplaatsen

De stortplaatsen gelden als eindbestemming van asbest. Bij de ontvangst van het asbest geeft de stortplaats een stortbewijs af. Tevens moet de stortplaats de ontvangst van het asbest melden bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). Bij de ontvangstmelding moet alle informatie uit de begeleidingsbrief worden doorgegeven. De bedoeling is dat op termijn het systeem van LMA (AMICE) gekoppeld wordt aan het Landelijk Asbestvolgsysteem.

 

Toezichthouders (Gemeentes/Omgevingsdiensten, CKI, I-SZW, ILT)

De Gemeente/Omgevingsdienst houdt in het asbestverwijderingsproces toezicht op bepalingen die voortvloeien uit het Bouwbesluit 2012 en uit de Wet milieubeheer.

De CKI houdt in het asbestverwijderingsproces toezicht op bepalingen die voortvloeien uit de Beoordelingsrichtlijn SC 530 en SC 540 en de VCA normen.

De I-SZW houdt in het asbestverwijderingsproces toezicht op bepalingen die voortvloeien uit de Arboregelgeving.

De ILT houdt in het asbestverwijderingsproces toezicht op bepalingen die voortvloeien uit het Productenbesluit asbest en het Besluit asbestwegen.

 

Eindinspectielaboratoria

Hoewel er nu geen verplichting is voor het gebruik van het LAVS door de eindinspectielaboratoria, zullen deze wel van het LAVS gebruik moeten maken zodra de wetgever het LAVS gebruiksgereed meldt. De gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven kunnen namelijk voor de verplichte eindinspectie alleen kiezen voor geaccrediteerde eindinspectielaboratoria die in het LAVS geregistreerd zijn .

 

Als u vragen heeft kunt u bellen met Tomas Nuijten 010-2922940 of hem een email sturen: tn@sanitas-groep.nl