Onze expertise verschaft u zekerheid.

EUROFINS SANITAS

Zuideinde 68
2991 LK Barendrecht

telefoon 010 - 292 29 40

fax 010 - 292 29 44

info@sanitas-groep.nl

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Beleidsverklaring Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 

Kingbridge Holding B.V., houdstermaatschappij van meerdere Sanitas bedrijven, bestaat uit; Eurofins Sanitas Inspections B.V., Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V. en Eurofins Sanitas Testing B.V. Hierna te noemen Eurofins Sanitas.

 

Als moderne onderneming ziet Eurofins Sanitas Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als essentieel onderdeel van haar bedrijfsvoering. Dit wordt vorm gegeven door te streven naar de juiste balans tussen winst (profit), de effecten van haar prestaties op milieu (planet), haar medewerkers en haar opdrachtgevers (people).

Wij handelen in overeenstemming met onze kernwaarden;

  • Integriteit;
  • Werk altijd volgens de geldende wet- en regelgeving;
  • Onze belangrijkste middelen zijn onze mensen;
  • Respect voor elkaar


Eurofins Sanitas verplicht zich om, naast het voldoen aan wet- en regelgeving, ook blijvend te voldoen aan de eisen van de normen waartegen ze gecertificeerd of geaccrediteerd is:

  • NEN-EN-ISO 9001: kwaliteitsmanagementsysteem
  • ISO 17025: algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria
  • ISO 17020: general criteria for the operation of various types of bodies performing inspection
  • Procescertificaat asbestinventarisaties (bijlage XIIIA behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandihedenregeling)
  • VCA: Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers
  • ISO 14001: milieumanagementsysteem

Middels deze beleidsverklaring wil de directie dit kenbaar maken aan haar opdrachtgevers en haar medewerkers.

Eurofins Sanitas houdt, binnen de eisen van redelijkheid, rekening met haar stakeholders, directe of indirecte. Op elk gebied (activiteiten, inkopen, investeringen) worden mensenrechten gerespecteerd.

Er wordt gestreefd naar een personeelsbeleid waarbij medewerkers kansen krijgen zich te ontplooien en ontwikkelen, passend binnen de behoefte van de organisatie. Eurofins Sanitas draagt zorg voor goede werkomstandigheden voor haar medewerkers en uitzendkrachten. Hiermee de veiligheid, gezondheid en welzijn van onze medewerkers te waarborgen.

Als tegenprestatie wordt verwacht, dat men voldoet aan alle gestelde eisen uit bovengenoemde normen, hoge kwaliteit nastreeft, zich gedraagt conform de opgestelde gedragscode en meedenkt om te komen tot continue verbetering in de breedste zin des woord.

Het voldoen aan hoge kwaliteitseisen betekend nooit, dat wet- en regelgeving mogen worden overtreden, of dat afgeweken mag worden van de veiligheidseisen die Eurofins Sanitas, maar ook de ARBO-wet stellen.

Volgens een vastgesteld stappenplan zal Sanitas op het gebied van Inkoop, gaan voldoen aan de eisen die gesteld worden in de criteriadocumenten van AgentschapNL. Ten aanzien van inkoop zal gekeken worden naar duurzaamheid. Hierbij zal met name bij leveranciers worden gelet op sociale- en milieuaspecten. Te weten; voldoen aan wet- en regelgeving, respecteren van mensenrechten, beperken van CO2-emissie, zorgdragen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en verantwoorde omgang met afvlastoffen.

Ten aanzien van het milieu en omgeving zal Eurofins Sanitas streven naar klimaatneutraal ondernemen. Bij de inkoop, mobiliteit en huisvesting zal nadrukkelijk gekeken worden naar de impact van emissie op het milieu en de omgeving.  

Voldoen aan hoge kwaliteitseisen betekent wel het voldoen aan klanteisen binnen genoemde kaders. Dit is mede geborgd via het NEN-EN-ISO 9001 managementsysteem.

Alle medewerkers worden geacht te werken volgens de vastgestelde procedures in dit bedrijfsmanagementsysteem.

Via open interactie wil Sanitas in contact treden en blijven met haar stakeholders.

Jaarlijks wordt de output van het bedrijfsmanagementsysteem getoetst en geƫvalueerd in de directiebeoordeling.